புதிய 6 தொடர் துல்லியமான மற்றும் நெகிழ்வான காஸ்டர்கள்